Modellen - Overzicht

Naam Beschrijving Downloads
AS Authentieke bronnen TTL JSON-LD N-Triples
Contracten Contracten TTL JSON-LD N-Triples
Data entry Data entry ontology TTL JSON-LD N-Triples
Fedvoc Federaal vocabularium TTL JSON-LD N-Triples
GDPR GDPR TTL JSON-LD N-Triples
InfoSec Information security ontology TTL JSON-LD N-Triples
Locatie Federaal vocabularium: Locatie TTL JSON-LD N-Triples
Organisatie Federaal vocabularium: Organisatie TTL JSON-LD N-Triples
Persoon Federaal vocabularium: Persoon TTL JSON-LD N-Triples
ICEG-PO ICEG Publieke Organisatie TTL JSON-LD N-Triples
ICEG-PS ICEG Publieke Organisatie TTL JSON-LD N-Triples

XML Namespaces - Overzicht

Naam Beschrijving Downloads
INSPIRE Common INSPIRE Common data types XSD
INSPIRE Entities INSPIRE Entities BeST XSD