http://vocab.belgif.be/auth/gdpr-finality/A3_02#id

Search

Overview

Name Description
Notation A3_02
PrefLabel (nl) Verzamelen van giften
PrefLabel (fr) Collecte de dons
PrefLabel (en) Collecting gifts
PrefLabel (de) Geschenke sammeln

Matches

Predicate Term

Broader